CO JE CÍLEM

Cílem preventivních programů je předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl. Podpořit žáky v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v průběhu realizace programu, ale také v běžném životě. Seznámit žáky s možnostmi řešení náročných situací včetně možností, kde hledat pomoc, kam a na koho se obrátit.
Preventivní programy poskytované metodiky prevence PPP mají za cíl poskytnout žáků možnost něco se o sobě dozvědět, zlepšit svou schopnost komunikovat s okolím (i sami se sebou) a napomoci ujasnit si některé hodnoty a postoje k rizikovému chování.

Programy se věnují zejména těmto tématům:

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • rozvoj sebepojetí, podpora zdravé sebeúcty a sebepoznání
 • nácvik řešení konfliktních situací v dětském kolektivu
 • řešení náročných životních situací
 • programy zaměřené na jednotlivé typy rizikového chování: šikana, kyberšikana, partnerské vztahy a sex, návykové látky a kouření apod.
 • zmapování volnočasových aktivit cílové skupiny
 • programy zaměřené na rozvoj spolupráce mezi žáky a učiteli

Specifickou programovou nabídku vašeho metodika prevence najdete zde:

JAK PROGRAMY PROBÍHAJÍ

 • Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Žáci pracují společně, ve skupinách i individuálně, velká část programu je věnována společné diskuzi.
 • Lze je zařadit do běžné výuky v předmětech, kde je probírána problematika rizikového chování a jiných negativních jevů ve společnosti.
 • Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.
 • Program je realizován přímo ve škole, blok prevence trvá většinou 2–3 vyučovací hodiny, u programu je přítomen pedagog (TU nebo pedagog, který dané téma vyučuje ve svých hodinách).

Pozn. Vzhledem ke kapacitním možnostem pracovníků je realizace preventivních programů omezená a odvíjí se od aktuální poptávky po intervenčních programech, které jsou vždy prioritou.